Sklep internetowy, działający i dostępny pod domeną domowe-inspiracje.pl, stanowi własność firmy MiK Sp. z o.o., zarejestrowanej w Ząbkowicach Śląskich, przy ul. Melioracyjnej 6, NIP: 887 16 50 604, REGON: 005825870.

Tel.: 693 908 100

E-mail: sklep@domowe-inspiracje.pl

 

 

Konto bankowe:

MiK Sp. z o.o.

ul. Melioracyjna 6

57-200, Ząbkowice Śląskie

PKO BP S.A. 87 1020 5226 0000 6202 0654 9309

 

I. Definicje

II. Postanowienia ogólne

III. Usługi i ogólne warunki świadczenia usług

IV. Umowa sprzedaży

V. Czas realizacji zamówienia oraz dostawa

VI. Metody płatności

VII. Rękojmia za wady towaru

VIII. Odstąpienie od umowy sprzedaży

IX. Postępowanie reklamacyjne

X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

XI. Postanowienia końcowe

 

 

Wstęp

Sklep internetowy ,,domowe-inspiracje.pl" (zwany dalej ,,Sklepem Internetowym") prowadzony przez MiK Sp. z o.o., ul. Melioracyjna 6, 57-200 Ząbkowice Śląskie, NIP: 887 16 50 604, REGON: 005825870, telefon: 693 908 100, e-mail: sklep@domowe-inspiracje.pl. Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

 

 

I. Definicje

 

Sklep Internetowy - sklep internetowy dostępny pod adresem: domowe-inspiracje.pl.

Sprzedawca - MiK Sp. z o.o., ul. Melioracyjna 6, 57-200 Ząbkowice Śląskie, NIP: 887 16 50 604, REGON: 005825870.

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę ze Sprzedawcą.

Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Usługa - usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, której przedmiotem jest zakup Towaru.

Umowa sprzedaży - umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, której przedmiotem jest zakup Towaru.

Towar - produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru oraz dane Klienta.

Formularz zamówienia - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający dokonanie zakupu.

Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

 

II. Postanowienia ogólne

 

1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

2. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

3. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

4. Sprzedawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidziane Ustawą z dnia 27 kwietnia 2016r. i ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa ,,Polityka prywatności" Sklepu Internetowego.

5. W przypadku objęcia towaru gwarancją producenta, gwarancja nie wyłącza oraz nie ogranicza możliwości skorzystania przez Kupującego z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady towaru rękojmi za wady towaru.

6. Towary dostępne w Sklepie Internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Część Towarów dostępnych w sklepie może być wykonywana na indywidualne zamówienie Klienta (skład lub zamiana zestawów).

7. Sprzedawca realizuje zamówienia tylko na terytorium Polski.

8. Towary zostały wprowadzone w sposób legalny na rynek polski. Informacje dotyczące Towaru znajdujące się na stronie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeksu Cywilnego.

9. Wszelkie ceny podane na stronie Sklepu Internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi podatek VAT, cła oraz inne składniki.

 

 

III. Usługi i ogólne warunki świadczenia usług

 

1. Sprzedawca za pomocą Sklepu Internetowego świadczy usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umów sprzedaży.

2. Usługa określona w pkt. 1 świadczona jest nieodpłatnie.

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełnienia formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy.

4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:

a)urządzenie z dostępem do sieci Internet

b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies, np.:

Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i Cookiem, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i Cookiem, Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i Cookies

c) dostęp do poczty elektronicznej

5. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.

 

 

 IV. Umowa sprzedaży

 

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Klient dokonuje wyboru Towaru dostępnego w Sklepie internetowym określając ilość jaką zamierza nabyć oraz w razie takiej możliwości wskazując cechy zamawianego produktu. Łącznie z wyborem Towaru, Klient wypełnia formularz zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

2. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

3. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

4. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego towaru, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).

5. W przypadku posiadania przez Klienta większej ilości rabatów pochodzących z kilku źródeł/promocji podlegają one łączeniu/sumowaniu tylko w sytuacji, gdy jest to wyraźnie określone w regulaminie promocji. W przypadku braku zapisu co do sposobu łączenia różnych promocji/rabatów można wybrać tylko jeden rabat (jedną promocję) przy danym zakupie. 
V. Czas realizacji zamówienia oraz dostawa


 
1. Sprzedawca realizuje zamówienia według kolejności ich wpłynięcia.

2. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych. Na czas realizacji zamówienia składa się czas przygotowania zamówienia (kompletowanie oraz pakowanie zamówienia, a w wybranych przypadkach wykonanie Towaru) oraz czas dostawy zamówienia zależny od wybranego sposobu doręczenia.

3. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w ust. 2 terminie, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania drogą elektroniczną lub telefoniczną.

4. Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej lub w inny sposób zaakceptowany przez obie strony.

5. Informacje o kosztach dostawy podawane są w trakcie wypełniania przez Klienta formularza zamówienia. Wysokość kosztów wysyłki zależy od rodzaju wybranej, dostępnej opcji dostawy.

6. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien sprawdzić stan opakowania i jego zawartość w obecności kuriera. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Sprzedawcę w dniu otrzymania przesyłki.

Prosimy o zapoznanie się z informacją jak odbierać towar zamówiony na odległość. Niniejsze postanowienie w żaden sposób nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień Klienta np. co do prawa zgłoszenia reklamacji i ma jedynie na celu pomóc Sklepowi Internetowemu w ustaleniu szkody i osoby za nią odpowiedzialnej. Zgłoszenie uszkodzenia przesyłki nie jest uzależnione od protokołu sporządzonego przez kupującego przy kurierze. Konsument ma prawo dokładnego zapoznania się z zamówieniem.

Ważne informacje:

Ważne informacje:

Zamówienia, które zostaną złożone do godziny 12.00 wysyłamy w dniu złożenia zamówienia. Wysyłki realizowane są w dni robocze.

Wszystkie przesyłki są standardowo doręczane następnego dnia po nadaniu (w dni robocze - pn.-pt.) firmą kurierska DHL (aktualnie) lub paczkomat INPOST (brak możliwości ustalenia godziny doręczenia przesyłki).

Paczki odbierane są przez kuriera zazwyczaj tego samego lub następnego dnia roboczego (okres może się wydłużyć o 1-2 dni w okresie świąt)

Godziny dostawy:

  • W standardowej usłudze dostawy nie ma możliwości ustalenia godziny dostarczenia przesyłki - wynika ona z harmonogramu pracy kierowcy w rejonie realizacji dostawy.
  • Dostarczenie towaru zawsze zawiera usługę kontaktu telefonicznego, jednak nie dotyczy ona konkretnych przedziałów czasowych kontaktu kuriera z klientem (15 minut, 1godzinę lub 3 godziny przed dostawą) . 

Dostarczenie przesyłek: 

  • Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie Domowe Inspiracje dostarczane są w zabezpieczonych paczkach lub na paletach za pośrednictwem firm kurierskich lub spedycyjnych.  
  • Przesyłki o wadze powyżej 30 kg dostarczane są maksymalnie na poziom parteru lub w ostatnie miejsce pod wskazanym adresem gdzie dostawca może dojechać samochodem. 
  • W przypadku obiektów zamkniętych z limitowanym lub utrudnionym podjazdem przesyłka zostaje udostępniona Kupującemu w najbliższym miejscu gdzie kurier może zatrzymać pojazd zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
  • Przez "adres dostawy" rozumiany jest budynek nie lokal. 
  • Dostarczenie przesyłki nie obejmuje usługi wniesienia. Ocena uwarunkowań lokalnych należy do kuriera.  
  • Jeśli opakowanie zewnętrzne nie jest uszkodzone, kierowca nie ma obowiązku czekania na rozpakowanie przesyłki przez klienta, uszkodzenie zawartości przesyłki powinno być zgłoszone do sprzedawcy (telefonicznie lub mailowo) w dniu odebrania przesyłki od kuriera
  • W przypadku przesyłek "za pobraniem" kierowca nie ma prawa udostępnić przesyłki w celu jej weryfikacji / sprawdzenia stanu zawartości przed dokonaniem opłaty.

  VI. Metody płatności

 

1. Sprzedawca umożliwia płatność w formie przedpłaty na rachunek bankowy o numerze:
PKO BP S.A. 87 1020 5226 0000 6202 0654 9309

2. Płatność elektroniczną kartą kredytową (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych PayU.

3. Gotówką przy odbiorze zamówionego towaru (płatność kurierowi za pobraniem) - Klient dokonuje zapłaty u kuriera odbierając zamówiony towar.

4. Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towaru paragonem lub fakturą VAT (według życzenia Klienta). Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Towarem w przesyłce.