Regulamin


 
Sklep internetowy, działający i dostępny pod domeną domowe-inspiracje.pl, stanowi własność firmy MiK Sp. z o.o., zarejestrowanej w Ząbkowicach Śląskich, przy ul. Melioracyjnej 6, NIP: 887 16 50 604, REGON: 005825870.
Tel.: 693 908 100
E-mail: sklep@domowe-inspiracje.pl
 
 
Konto bankowe:
MiK Sp. z o.o.
ul. Melioracyjna 6
57-200, Ząbkowice Śląskie
PKO BP S.A. 87 1020 5226 0000 6202 0654 9309
 
I. Definicje
II. Postanowienia ogólne
III. Usługi i ogólne warunki świadczenia usług
IV. Umowa sprzedaży
V. Czas realizacji zamówienia oraz dostawa
VI. Metody płatności
VII. Rękojmia za wady towaru
VIII. Odstąpienie od umowy sprzedaży
IX. Postępowanie reklamacyjne
X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
XI. Postanowienia końcowe
 
 
Wstęp
Sklep internetowy ,,domowe-inspiracje.pl" (zwany dalej ,,Sklepem Internetowym") prowadzony przez MiK Sp. z o.o., ul. Melioracyjna 6, 57-200 Ząbkowice Śląskie, NIP: 887 16 50 604, REGON: 005825870, telefon: 693 908 100, e-mail: sklep@domowe-inspiracje.pl. Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.
 
 
I. Definicje
 
Sklep Internetowy - sklep internetowy dostępny pod adresem: domowe-inspiracje.pl.
Sprzedawca - MiK Sp. z o.o., ul. Melioracyjna 6, 57-200 Ząbkowice Śląskie, NIP: 887 16 50 604, REGON: 005825870.
Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę ze Sprzedawcą.
Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Usługa - usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, której przedmiotem jest zakup Towaru.
Umowa sprzedaży - umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, której przedmiotem jest zakup Towaru.
Towar - produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru oraz dane Klienta.
Formularz zamówienia - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający dokonanie zakupu.
Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 
 
II. Postanowienia ogólne
 
1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
2. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
3. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
4. Sprzedawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidziane Ustawą z dnia 27 kwietnia 2016r. i ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa ,,Polityka prywatności" Sklepu Internetowego.
5. W przypadku objęcia towaru gwarancją producenta, gwarancja nie wyłącza oraz nie ogranicza możliwości skorzystania przez Kupującego z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady towaru rękojmi za wady towaru.
6. Towary dostępne w Sklepie Internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Część Towarów dostępnych w sklepie może być wykonywana na indywidualne zamówienie Klienta (skład lub zamiana zestawów).
7. Sprzedawca realizuje zamówienia tylko na terytorium Polski.
8. Towary zostały wprowadzone w sposób legalny na rynek polski. Informacje dotyczące Towaru znajdujące się na stronie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeksu Cywilnego.
9. Wszelkie ceny podane na stronie Sklepu Internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi podatek VAT, cła oraz inne składniki.
 
 
III. Usługi i ogólne warunki świadczenia usług
 
1. Sprzedawca za pomocą Sklepu Internetowego świadczy usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umów sprzedaży.
2. Usługa określona w pkt. 1 świadczona jest nieodpłatnie.
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełnienia formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy.
4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:
a)urządzenie z dostępem do sieci Internet
b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies, np.:
Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i Cookiem, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i Cookiem, Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i Cookies
c) dostęp do poczty elektronicznej
5. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
 
 
 IV. Umowa sprzedaży
 
1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Klient dokonuje wyboru Towaru dostępnego w Sklepie internetowym określając ilość jaką zamierza nabyć oraz w razie takiej możliwości wskazując cechy zamawianego produktu. Łącznie z wyborem Towaru, Klient wypełnia formularz zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
2. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
3. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży towaru, umowa jest wiążąca i dotyczy obu stron. Nieodebranie towaru nie jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy w wyniku czego po otrzymaniu towaru zastrzegamy sobie prawo obciążyć Państwa kosztami dostawy i zwrotu przesyłki. Aby uniknąć poniesienia tych kosztów prosimy formalnie odstąpić od tej umowy o czym należy Nas poinformować w ciągu 14 dni. Po terminie 14 dni zostanie wystawiona faktura za usługę doręczenia i zwrotu towaru zgodnie z zawartą umową sprzedaży (złożonego zamówienia).

5. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego towaru, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).
6. W przypadku posiadania przez Klienta większej ilości rabatów pochodzących z kilku źródeł/promocji podlegają one łączeniu/sumowaniu tylko w sytuacji, gdy jest to wyraźnie określone w regulaminie promocji. W przypadku braku zapisu co do sposobu łączenia różnych promocji/rabatów można wybrać tylko jeden rabat (jedną promocję) przy danym zakupie.


 
V. Czas realizacji zamówienia oraz dostawa

 
1. Sprzedawca realizuje zamówienia według kolejności ich wpłynięcia.
2. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych. Na czas realizacji zamówienia składa się czas przygotowania zamówienia (kompletowanie oraz pakowanie zamówienia, a w wybranych przypadkach wykonanie Towaru) oraz czas dostawy zamówienia zależny od wybranego sposobu doręczenia.
3. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w ust. 2 terminie, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania drogą elektroniczną lub telefoniczną.
4. Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej lub w inny sposób zaakceptowany przez obie strony.
5. Informacje o kosztach dostawy podawane są w trakcie wypełniania przez Klienta formularza zamówienia. Wysokość kosztów wysyłki zależy od rodzaju wybranej, dostępnej opcji dostawy.
6. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien sprawdzić stan opakowania i jego zawartość w obecności kuriera. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Sprzedawcę w dniu otrzymania przesyłki.
Prosimy o zapoznanie się z informacją jak odbierać towar zamówiony na odległość. Niniejsze postanowienie w żaden sposób nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień Klienta np. co do prawa zgłoszenia reklamacji i ma jedynie na celu pomóc Sklepowi Internetowemu w ustaleniu szkody i osoby za nią odpowiedzialnej. Zgłoszenie uszkodzenia przesyłki nie jest uzależnione od protokołu sporządzonego przez kupującego przy kurierze. Konsument ma prawo dokładnego zapoznania się z zamówieniem.
Ważne informacje:
Ważne informacje:
Zamówienia, które zostaną złożone do godziny 12.00 wysyłamy w dniu złożenia zamówienia. Wysyłki realizowane są w dni robocze.
Wszystkie przesyłki są standardowo doręczane następnego dnia po nadaniu (w dni robocze - pn.-pt.) firmą kurierska DHL (aktualnie) lub paczkomat INPOST (brak możliwości ustalenia godziny doręczenia przesyłki).
Paczki odbierane są przez kuriera zazwyczaj tego samego lub następnego dnia roboczego (okres może się wydłużyć o 1-2 dni w okresie świąt)
Godziny dostawy:
•    W standardowej usłudze dostawy nie ma możliwości ustalenia godziny dostarczenia przesyłki - wynika ona z harmonogramu pracy kierowcy w rejonie realizacji dostawy.
•    Dostarczenie towaru zawsze zawiera usługę kontaktu telefonicznego, jednak nie dotyczy ona konkretnych przedziałów czasowych kontaktu kuriera z klientem (15 minut, 1godzinę lub 3 godziny przed dostawą) .
Dostarczenie przesyłek:
•    Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie Domowe Inspiracje dostarczane są w zabezpieczonych paczkach lub na paletach za pośrednictwem firm kurierskich lub spedycyjnych. 
•    Przesyłki o wadze powyżej 30 kg dostarczane są maksymalnie na poziom parteru lub w ostatnie miejsce pod wskazanym adresem gdzie dostawca może dojechać samochodem.
•    W przypadku obiektów zamkniętych z limitowanym lub utrudnionym podjazdem przesyłka zostaje udostępniona Kupującemu w najbliższym miejscu gdzie kurier może zatrzymać pojazd zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
•    Przez "adres dostawy" rozumiany jest budynek nie lokal.
•    Dostarczenie przesyłki nie obejmuje usługi wniesienia. Ocena uwarunkowań lokalnych należy do kuriera. 
•    Jeśli opakowanie zewnętrzne nie jest uszkodzone, kierowca nie ma obowiązku czekania na rozpakowanie przesyłki przez klienta, uszkodzenie zawartości przesyłki powinno być zgłoszone do sprzedawcy (telefonicznie lub mailowo) w dniu odebrania przesyłki od kuriera.
•    W przypadku przesyłek "za pobraniem" kierowca nie ma prawa udostępnić przesyłki w celu jej weryfikacji / sprawdzenia stanu zawartości przed dokonaniem opłaty.
 


 VI. Metody płatności
 
1. Sprzedawca umożliwia płatność w formie przedpłaty na rachunek bankowy o numerze:
PKO BP S.A. 87 1020 5226 0000 6202 0654 9309
2. Płatność elektroniczną kartą kredytową (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych PayU.
3. Gotówką przy odbiorze zamówionego towaru (płatność kurierowi za pobraniem) - Klient dokonuje zapłaty u kuriera odbierając zamówiony towar.
4. Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towaru paragonem lub fakturą VAT (według życzenia Klienta). Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Towarem w przesyłce.
 
 
VII. Rękojmia za wady Towaru
 
1. Dostarczenie Towaru w ramach realizacji wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt Sprzedawcy.
2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi.
3. Zgłoszenie o wadach Towaru należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@domowe-inspiracje.pl lub pisemnie na adres pocztowy Sprzedawcy. Przesłanie ma charakter dowolny, co stanowi tylko i wyłącznie ułatwienie i przyspieszenie dla procesu reklamacji, nie stanowi żadnego wymogu korzystania z w/w wzorca dla skuteczności reklamacji.
4. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.
5. Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany Towaru na nowy.
 
 
 VIII. Odstąpienie od umowy sprzedaży
 
1. Klientowi będącemu konsumentem w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 827 z późn. zm.) o prawach konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zwartej na odległość bez podawania przyczyny.
2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
3. Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy. Załącznik nr 1 stanowi tylko pomoc w odstąpieniu od umowy, nie jest wzorem koniecznym do skorzystania z prawa do odstąpienia, wystarczy przesłanie oświadczenia na piśmie na adres sprzedawcy.
4. Do zachowania terminu określonego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. Sprzedawca w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Na oświadczeniu Klient powinien podać numer konta na jaki nastąpi zwrot pieniędzy za odesłany towar. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
8. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu (odesłania) Towaru.
9. Towar należy dostarczyć na adres: Hurtownia MiK, Domowe-Inspiracje, ul. Melioracyjna 4, 57-200 Ząbkowice Śląskie
10. W razie odstąpienia od umowy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania w niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
11. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta m. in. w sytuacji:
a) o oświadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
 
 
 IX. Postępowanie reklamacyjne
 
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę usług świadczonych za pomocą Sklepu Internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres sklep@domowe-inspiracje.pl lub drogą listowną na adres: MiK Sp. z o.o., Domowe-Inspiracje, ul. Melioracyjna 4, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

1. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. Reklamacja powinna być złożona w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie.
2. Reklamację rozpatruje Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.
3. W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 2 reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji  Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta.
 
 
 X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 
1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miastowych) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
www.uokik.gov/wazne_adresy.php,
www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:
a) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
b) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu  wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
c) zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m. in. do Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.
3. W rozwiązywaniu sporów trans-granicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
4. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia  (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 
 
XI. Postanowienia końcowe
 
1. Sklep internetowy honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa.
2. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje klientom korzystniejsze uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym regulaminie, odpowiednie postanowienia regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla Sklepu Internetowego.
3. Wszelkie treści zmieszczone na stronie Sklepu Internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Sklepu Internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu, zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte Klienta związane np. z zawartymi już umowami sprzedaży lub złożonymi zamówieniami.
5. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
6. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.04.2018r.  Aktualizacja regulaminu 13.07.2022, zmiany wchodzą w życie z dniem 01.08.2022.
 
 
Dokumenty:
Formularz Zgłoszenia Reklamacji
Formularz Odstąpienia od Umowy